פתיחת עוסק פטור במס הכנסה


פתיחת עוסק פטור במס הכנסה

1.יש להגיע למשרדי מס הכנסה ולהביא צילום תעודת זהות.

2.יש למלא טופס פתיחת עוסק פטור במס הכנסה

הסבר למילוי טופס פתיחת עסק במס הכנסה: 

בחלק א : בטופס יש למלא פרטים מזהים, מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, סטטוס: רווק, נשוי, גרוש, אלמן,פרוד.

כתובת המגורים, טלפון ונספר הילדים מתחת לגיל 19. לציין האם תושב ישראל או תושב חוץ.

יש לעדכן פרטי בן זוג במידה ואתה נשוי.

בחלק ב': של הטופס יש לציין האם העסק מנוהל על ידי האיש או האישה או שני בני הזוג. 

לעדכן את שם העסק שהגדרתם בתחנת מס ערך מוסף. סוג העסק, במה אתם עוסקים? כתובת עסק מספר טלפון, כתובת דואר וכמובן לציין האם העסק בשכירות או לא.

במידה והעסק בשכירות או שהנכם מעסיקים עובדים יפתח לכם תיק ניכוים ואז תצטרכו לדווח בשוטף במהלך השנה על ההוצאות של השכירות או של העובדים.

יש לציין את תאריך פתיחת העסק ומספר העוסק במע"מ שזה כמובן תעודת הזהות שלכם.

חלק ג': מתיחס להעסקת עובדים, במידה ואתה מעסיק עובדים יש לציין מאיזה תאריך אתה עתיד להעסיק עובדים ומה מספר העובדים. כן גם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים.

יש לציין פרטי חשבון בנק.

חלק ד': חלק זה אינו רלוונטי לעוסק פטור. חלק זה מתיחס לבעלי מניות בחברה, במידה ואתה בעל מניות בחברה יש למלא חלק זה. (לא מתכוונים לבעל מניות בחברה נסחרת בבורסה)

חלק ה: במידה ואתם עדין שכירים ומנהלים עסק במקביל יש לצרף טופס 106 (טופס ריכוז שכר ממעסיק)

בחלק זה יש למלא את שם המעביד וכתובתו שנת התחלה שהתחלתם לעבוד אצל אותו מעביד וסך הכנסות בשנה הקודמת.

חלק ו: במידה ויש בבעלותכם נדל"ן, נכס עסקי, דירה מחסן, קרקע, פרדס וכ.. יש לדווח על זה בחלק זה של הטןפס.

( במידה ויש לכם הכנסות מהשכרת דירה עד כ5000 בחודש אתם פטורים מתשלום מס בגין זה - אז לא להבהל) 

יש לתאר את סוג הנכס, שטח,שימוש והכנסתם השנתית מהנכס, שנת הרכישה.

חלק ז': הערות.

בחלק זה יש לפרט עיסוק בשנתים האחרונות תוך ציון מקורות הכנסה אחרים אם ישנם.

חלק ח': בחלק זה אתם מצהירים כי בידעת העונשין הצפויים בגין מסירת פרטים שאינם נכונים, הריני מצהיר בזה כי למיטב ידיעתי הפרטים הנ"ל מלאים ונכונים.

יש למלא שם מגיש הטופס וחתימה.

לאחר מספר ימים ישלח אליכם מכתב הביתה שבו יודיעו לכם על פתיחת התיק שלכם במס הכנסה.