הוצאות מוכרות עוסק פטור


עוד לפני שנבין מה זה הוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה, חשוב להבין איך החישוב למס הכנסה מתבצע בדוח השנתי.
בסוף השנה עוסק פטור מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. בדוח השנתי למס הכנסה יש לערוך דוח רווח והפסד, בדוח רווח והפסד מכלילים את ההכנסות שלכם - הקבלות שהוצאתם ללקוחות שלכם וכן את ההוצאות שהיו לכם בעסק. לאחר חישוב קריי הכנסות פחות הוצאות מחשבים את הרווח שלכם בעסק ועל זה תשלמו מס הכנסה.
ככל שיש לכם יותר הוצאות בעסק כך הרווח שלכם קטן וכך תשלמו פחות מס הכנסה.
מס הכנסה מתיר להכיר הוצאות בניכוי כאשר ההוצאה שימשה בעסק ושימשה לצורך הפקת ההכנסה. 

הכלל המנחה שיש לפעול לגביו--על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הוא שהוצאה תותר בניכוי אם שימשה לצורך הפקת ההכנסה.
מה זה תותר בניכוי? תותר בניכוי כלומר תכנס בדוח רווח והפסד ותקטין את הרווח שלנו.

למרות האמור לעיל, ישנן הוצאות שלמרות שהינן הוצאות עסקיות ומשמשות לצורך הפקת ההכנסה שלנו, מס הכנסה אינו מתיר להכיר במלוא ההוצאה אלא רק בחלקה היות וההוצאה הינה מעורבת. הוצאה מעורבת הינה הוצאה אשר חלקה הוצאה לשימוש פרטי וחלקה בשימוש בעסק. 

הוצאות רכוש קבוע-  הוצאות בגין רכוש קבוע כגון: מכונה לעסק, מחשב לעסק, ציוד לעסק מהוות הוצאות  מותרות בניכוי לעסק אל ההכרה בהוצאות אלה הינן על פי שיעורי פחת.
הכוונה היא שתותר הכרה בהוצאות רכוש קבוע באופן יחסי בכל שנה לאורך חיי הרכוש הקבוע.

לדוגמה:
ב1.1.2016 משה רכש מחשב לעסק ב3000 ש"ח כמה פחת (הוצאה מוכרת) ניתן להכיר בשנת 2016 בעסק של משה?
תשובה: מס הכנסה קובע שיעורי פחת על פי תקנות ולרכוש קבוע מסוג מחשב נקבע שיעור פחת של 33% כך שבשנת 2016 תוכר הוצאה שוטפת בגין פחת מחשב בסך של 1000 ש"ח.

להלן דוגמה לרשימת הוצאות אשר יוכרו במלואן במידה ושימשו בעסק:

1. הוצאות משרדיות 

2. הוצאות פרסום עסק.

3.הוצאות חשמל עסק.

4.הוצאות ארנונה עסק.

5. הוצאות שכירות עסק.

6.הוצאות שיווק.

7. הוצאות יועצים.

8.אחזקה של אתר אינטרנט.

9. אחזקת מחשב.

10.הוצאות שכר טרחת רואה חשבון אשר שימש לצורך הגשת הדוח השנתי, הוצאות הנהלת חשבונות.

11.הוצאות משלוחים.

12 הוצאות השתלמות מקצועית.

13. ריבית על הלוואות.


הערה: לכל עסק יש הוצאות אשר מתאימות לאופי העיסוק. כלומר לבעל עסק לממכר אוכל יוכר כהוצאה רכישת אוכל, אולם לבעל עסק שנותן שירותי ביטוח לא יוכר הוצאות אוכל לצורך הפקת הכנסתו.הוצאות אשר יותרו על פי תקרות שנקבעו בתקנות מס הכנסה:

1. הוצאות רכב- רכב זהו הוצאה משמעותית בהרבה עסקים. הכלל הוא כי כל הוצאות הרכב יוכרו בשיעור של 45% או סכום הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש ברכב 
על פי תקנות מס הכנסה.
מכיוון שהוצאות הרכב הינן הוצאה מעורבת, כלומר שחלקה הינה הוצאה אשר משמשת לצרכים אישים וחלקה משמשת לעסק לא תותר כל ההוצאה בניכוי.
הוצאות רכב כוללות: הוצאות חניה, הוצאות דלק (חובה לציין מספר הרכב על חשבונית התדלוק),הוצאות תיקוני רכב, אגרת רישוי, ביטוחים ביטוח מקיף רכב, ביטוח חובה רכב ופחת בשיעור של 15% בגין עלות הרכב. זה המקום לציין שנסיעה בתחבורה ציבורית ונסיעה במוניות מותרת בניכוי ב100%.

2.הוצאות כיבודים- הוצאות כיבודים מותרות בחלקן. בשיעור של 80% בלבד.
הוצאות כיבודים יהיו הוצאות של קפה סוכר תה עוגיות ולא ירקות ומילקי מהסופר.

3. הוצאות עבודה מבית המגורים- ההוצאה תותר בחלקה, היות והוצאות הבית כגון ארנונה חשמל מים הינן הוצאות אשר בחלקן לשימוש ביתי פרטי ובחלקן לשימוש בעסק.
במקרה זה במקום שבו ניתן להפריד את ההוצאה, ניתן יהיה להכיר בחלק מהוצאות הבית. קרא עוד בהרחבה, הכרה בהוצאות למנהלים עסק מהבית

4. הוצאות פלאפון- יותר בניכוי הוצאות החזקת פלאפון המשמש בעסק עד לסכום של 1260 ש"ח בשנה או מחצית מההוצאה בפועל על פי הנמוך מבניהם.

5.הוצאות טלפון מבית המגורים- במידה והעסק מתנהל מבית המגורים ניתן להכיר בהוצאות טלפון אשר לא עלו על 23,900 ש"ח לשנה אזי יותר בניכוי 80% מההוצאה או חלק מההוצאות העולה על 2,400 ש"ח לפי הנמוך.

6. הוצאות מתנות- ניתן להכיר בהוצאות מתנות לספקים לקוחות במידה וזה שימש בעסקך ולשם ייצור הכנסתך. תוכל לנכות בסכום שנתי שאינו עולה על 210 ש"ח לאדם בשנה. או בסכום של 15$ לשנה לאדם אחד אם נתת את המתנה מחוץ לישראל. על מנת להכיר בהוצאה יש לרשום את פרטי הזיהוי של מקבל המתנה המקום שניתן המתנה וכן קבלת הוצאה לאימות ההוצאה.