מה זה עוסק פטור?


עוסק פטור - הינו הגדרה מחוק מע"מ המסווגת אותך לבעל עסק אשר פטור ממס ערך מוסף.  על פי החוק נקבע כי מי שצופה שהכנסות מהעסק שלו בשנה לא יעלו על תקרת הכנסות לעוסק פטור שנקבעה בחוק יכול להרשם במשרדי מע"מ כעוסק פטור.
ממה העוסק הפטור,  פטור?
עוסק פטור,  פטור ממע"מ עבור הכנסותיו ובמקביל אינו רשאי לקזז מע"מ בגין הוצאותיו.
 שימו לב! הפטור הוא לעניין מע"מ ועוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה בגין הכנסותיו.
למרות האמור לעיל, ישנן עיסוקים אשר אינם יכולים להרשם כעוסק פטור, ראה באתר זה מי לא יכול להיות עוסק פטור.
השיקול ברישום כעוסק פטור אינו רק תקרת ההכנסות השנתית, אלא יש להביא בכלל השיקולים, השקעות ברכוש קבוע, עבודה מול לקוחות שהינם עוסקים מורשים, שיקולי תדמית.
מומלץ לקבל ייעוץ מתאים מרואה חשבון.


מה זה עוסק פטור?